Program Partnerski – Regulamin

by wrz 8, 2021

Regulamin Programu Partnerskiego TeoPorter.pl

§1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady Programu Partnerskiego TeoPorter.pl („PP”).

2. Organizatorem PP jest TEOLOOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków, KRS: 0000933495, NIP 6772471062, REGON 52047802900000, zwana dalej Organizatorem.

3. PP nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Regulamin nie wyłącza stosowania żadnych postanowień innych Regulaminów obowiązujących u Organizatora.

 

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Affiliate ID – (Numer Partnera) nadawany przez Organizatora unikalny identyfikator umożliwiający identyfikowanie Partnera, udostępniany w Panelu Partnera, pozwalający na powiązanie Poleconego Klienta z Partnerem.

2. Affiliate Link – (Link Referencyjny, Reflink) unikalny link Partnera umożliwiający identyfikowanie Poleconych Klientów – Link Referencyjny ma postać /?ref=affiliateID i może być używany na wszystkich stronach w obrębie strony teoporter.pl.

3. Panel Partnera – oprogramowanie dostępne przez przeglądarkę internetową (pod adresem: https://teoporter.pl/affiliate-login) umożliwiające Partnerowi obsługę PP, w szczególności poprzez podgląd ilości zgromadzonych lub wypłaconych środków.

4. Partner – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest Klientem Organizatora (posiada aktywny dostęp do Panelu Partnera) i wyraziła chęć przystąpienia do PP w Panelu Partnera i zaakceptowała Regulamin.

5. Polecony Klient – podmiot, który zarejestrował Usługi w wyniku działań i aktywności podejmowanych przez Partnera.

6. Usługi, Produkty – produkty i usługi cyfrowe oferowane przez Organizatora objęte PP. Są to głównie e-booki, kursy internetowe, webinary, wideo itp.

 

§3. Cel Programu Partnerskiego

1. Cel Programu Partnerskiego jest promowanie Organizatora oraz Usług i Produktów, budowanie dobrego wizerunku marki Organizatora, pozyskiwanie Poleconych Klientów na Usługi i Produkty przez Partnera poprzez dowolne działania podejmowane przez Partnera zgodne z prawem, Regulaminem i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

2. Program umożliwia Partnerom otrzymywanie wynagrodzenia zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

3. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera do programu oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.

 

§4. Reflinki i zasady ich używania

1. Dla potrzeb Programu Partnerskiego Organizator PP udostępnia Partnerowi możliwość korzystania z personalizowanych linków, umożliwiających identyfikację polecającego Partnera, zwanych Reflinkami. Każdy Reflink posiada unikalny kod przypisany do Partnera. Kod ten zapisywany jest w przeglądarce internetowej użytkownika sieci Internet, który kliknął w Reflink, w postaci pliku cookie ważnego przez 5 kolejnych lat (1800 dni) lub do momentu wyczyszczenia plików cookie przez użytkownika.

2. Partner zobowiązuje się do korzystania z Reflinku na niżej określonych zasadach.

3. Pod rygorem natychmiastowego wykluczenia z PP i utraty wszystkich zgromadzonych środków Partner zobowiązuje się do:
a) niewprowadzania jakichkolwiek modyfikacji kodu HTML Reflinku,

b) niestosowania Reflinku aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest on zamieszczony (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW),

c) nieumieszczania Reflinku udostępnianego w ramach PP na stronach internetowych zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami,

d) niepodejmowania w związku z udziałem w PP działań polegających na rozsyłaniu pocztą elektroniczną wiadomości noszących znamiona masowego nadawania niezamówionych przesyłek reklamowych (spam; niezamówione informacje handlowe),

e) niepodszywania się pod Organizatora we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Organizatora,

f) nieuruchamiania jakichkolwiek stron w domenach należących do Organizatora automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit).

4. Przekierowanie na dowolną stronę internetową Organizatora powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.

5. Partner zobowiązuje się do powstrzymania się od podejmowania działań mających charakter czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.).

6. Partner przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie może spowodować jego odpowiedzialność odszkodowawczą i uruchomienie roszczeń Organizatora Programu.

 

§5. Zasady działania Programu Partnerskiego

1. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner promuje Usługi i Produkty Organizatora m.in. poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej materiałów promocyjnych oraz linków partnerskich do serwisu TeoPorter.

2. W ramach Panelu Partnera, Organizator udostępnia statystyki Programu Partnerskiego, m.in. odwiedziny z linków partnerskich i prowizje, które są podstawą rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Partnerem.

3. Organizator PP przyznaje Partnerowi 50% prowizji od kwoty netto produktu lub usługi (prowizja nie obejmuje wliczonych podatków lub kosztów przesyłki) za każdorazowe dokonanie skutecznego zakupu Usług, Produktów lub ich odnowienie przez Poleconych Klientów, którzy podczas zakupu Usługi, Produktów za pośrednictwem serwisu internetowego Organizatora podali w formularzu Kod Partnera lub podczas zakupu Usługi lub Produktu, Klient posiadał zapisany w przeglądarce internetowej plik cookie pozostawiony przez Reflink używany przez Partnera. W przypadku, gdyby Polecony Klient użył więcej niż jednego Reflinka, to Organizator weźmie pod uwagę pierwszy plik cookie pozostawiony przez użyty Reflink.

4. Warunkiem przyznania Partnerowi Prowizji jest pełne opłacenie Poleconych Usług lub Produktów przez Poleconego Klienta.

5. Po zakupie produktów Organizatora przez poleconego Klienta, Klient zostanie przypisany do Partnera, a Partner otrzyma dodatkowe wynagrodzenie przy każdym następnym zakupie tego Klienta.

6. W przypadku niepodania przez Poleconego Klienta, przy rejestrowaniu Usług Kodu Partnera lub braku odnotowania pliku cookie pozostawionego przez Reflink, Partnerowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności Organizator ma prawo nie honorować oświadczeń dotyczących polecenia usługi złożonych po jej zarejestrowaniu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do honorowania prowizji tylko za usługi aktywne, wobec których nie skorzystano z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy. Wystawienie faktury korygującej dotyczącej Poleconej Usługi lub Produktu, za którą przyznano Partnerowi prowizję powoduje odpowiednie skorygowanie ilości zgromadzonych prowizji przyznanych Partnerowi.

8. Organizator ma prawo wykluczenia z Programu Partnerskiego Uczestnika, który w ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim:

a) złamał obowiązujące w Polsce przepisy prawa,

b) złamał postanowienia innych Regulaminów obowiązujących u Organizatora,

c) działa sprzecznie z Celem Programu,

d) oszukiwał lub manipulował w celu wyłudzenia prowizji.

9. Partner zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskiwanymi prowizjami, w szczególności dotyczy to, ale nie ogranicza się do:

a) niezakładania dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji,

b) niezakładania fikcyjnych kont Klientów w celu uzyskania prowizji,

c) wprowadzania Klientów w błąd odnośnie produktów lub usług Organizatora,

d) stosowania reklam w wyszukiwarkach internetowych z wykorzystaniem nazwy TeoPorter (także w zmienionej formie lub z błędami) lub nazw produktów TeoPorter, a także marki osobistej Mateusz Teo Janusz,

e) oferowania nagród lub zwrotów (cashback) polecanym Klientom,

f) oferowania kuponów rabatowych lub sugerowania otrzymania kuponu lub zniżek poprzez skorzystanie z polecenia Partnera,

g) manipulowania cookies (cookie stuffing) w celu uzyskania prowizji, gdy użytkownik faktycznie nie kliknął w link Partnera,

h) używania nazwy TeoPorter ani Mateusz Teo Janusz (także w zmienionej formie lub z błędami) w nazwach domen,

Wszelkie takie działania będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych prowizji.

10. Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.

 

§6. Prowizja i zasady jej wypłaty

1. Partner może poprzez Panel Partnera nie częściej niż 1 raz w miesiącu zlecić wypłatę wygenerowanych prowizji („Prowizja”).

2. Partner, będący przedsiębiorcą, w celu dokonania wypłaty Prowizji musi:

a) zgłosić chęć wypłaty prowizji poprzez wciśnięcie przycisku “Payout Request” w sekcji “Payout Request” w Panelu Partnera,

b) przesłać do Organizatora prawidłowo wystawioną fakturę VAT lub rachunek, tytułem „Prowizja handlowa – za polecenie Klientów, ID Polecającego” z 14-dniowym terminem płatności. Wnioskowana kwota jest kwotą brutto do wypłaty, zawierającą podatek VAT w obowiązującej wysokości. Wnioskowana kwota stanowi przychód Partnera, który Partner rozlicza podatkowo w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Partner będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, otrzymuje Premię jako przychód z pozostałych źródeł w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Partner składa oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Oświadczenie jest warunkiem koniecznym do wypłaty Prowizji. Organizator jest zobowiązany przygotować deklarację PIT-8C w terminie wynikającym z przepisów prawa podatkowego. Kwota Prowizji jest kwotą przychodu Partnera, którą zobowiązany jest rozliczyć w ramach zeznania rocznego PIT.

w celu dokonania wypłaty Prowizji Partner będący osobą fizyczną musi:

a) zgłosić chęć wypłaty prowizji poprzez wciśnięcie przycisku “Payout Request” w sekcji “Payout Request” w Panelu Partnera,

b) przesłać do Organizatora prawidłowo wystawiony rachunek, tytułem „Prowizja handlowa – za polecenie Klientów, ID Polecającego” z 14-dniowym terminem płatności. [Aktualny wzór rachunku znajduje się TUTAJ oraz w dziale “HELP” w Panelu Partnera].

4. Wszelkie wypłaty Premii będą realizowane tylko pod warunkiem zgodności danych składającego wniosek o wypłatę z danymi Partnera w Panelu Partnera. Partner jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować dane w przypadku ich zmiany.

5. Wypłata Premii następuje przelewem bankowym na wskazany w Panelu Partnera lub fakturze VAT (rachunku) numer konta bankowego w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (rachunku) lub dyspozycji. Faktura VAT (lub rachunek) powinna być przesłana poprzez pocztę elektroniczną na adres partner@teoporter.pl.

6. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:

a) Klient zarejestrował się lub złożył zamówienie w serwisie Organizatora przed przystąpieniem Partnera do Programu Partnerskiego.

b) Klient wcześniej kliknął link partnerski innego Partnera.

c) Klient zwróci Produkt (w okresie 14 dni).

7. Ze względu na §6 pkt. 6 c) obowiązuje karencja do wypłaty prowizji: 15 dni od zakupu produktu lub usługi.

8. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane w ramach konta i dostępne w Panelu Partnera.

9. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Nie ma minimalnej kwoty wypłaty środków.

 

§7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące prawidłowości funkcjonowania Programu Partnerskiego, w szczególności w zakresie naliczania i wypłaty Prowizji Partner składa Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres partner@teoporter.pl.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail.

 

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu oraz treści innych materiałów związanych z Programem Partnerskim. Organizator dołoży starań, aby o wszelkich zmianach warunków i zasad Programu Partnerskiego, Partner został poinformowani z 14 dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany warunków i zasad Programu będą obowiązywały od dnia ich udostępnienia przez Organizatora na Stronie Internetowej, w Panelu Partnera lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Jakiekolwiek naruszenie przez Partnera zasad PP określonych w Regulaminie może spowodować wykluczenie Partnera z PP lub utratę przyznanych prowizji. O wykluczeniu Partnera lub pozbawieniu Partnera prowizji decyduje Organizator informując Partnera o powodach jej podjęcia.

3. Program Partnerski obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnej chwili i bez podawania przyczyn. Informację o zakończeniu Programu Partnerskiego Organizator przekazuje Partnerowi za pośrednictwem swojej Strony Internetowej, Panelu Partnera lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

4. Partner, który w terminie 30 dni od daty zakończenia Programu Partnerskiego nie przekaże Organizatorowi zlecenia wypłaty prowizji traci prawo do wypłaty prowizji.

5. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Programu Partnerskiego. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego wysyłanych przez Organizatora na adres e­-mail podany w koncie Partnera.

6. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują zapisy innych Regulaminów Organizatora, właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.

8. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów na gruncie Regulaminu oraz sporów związanych z uczestnictwem w Programie będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2021 roku.